منم زیبا

با خواندن این شعر حالی دیگر یافتم امید که شما هم از این احساس قشنگ سهراب سپهری لذت ببرید.