فال اسم

طالع بینی انسانها و شناخت خصوصیات آنها از روی حرف اول اسم آنها. توجه: در این روش به دلیل وجود