تیپ های بدنی

تیپ های بدنی

در دنیای مد، اندام مانکن ها و مدل های زن، باید باریک و بلند و تقریبا بدون برجستگی باشد. اما